Chrást - vodovod

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 14. 5. 2018 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Chrást nad Sázavou - Rekonstrukce vodovodoního řadu Z2 v ulici U Studánky" [PDF 132.87 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.11 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 104.37 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 78.3 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy LAROS s.r.o., se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov, IČ: 498 26 514.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 337 371,59 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 363.42 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 2 337 350,00 Kč.

Rozdíl mezi cenou smluvní a fakturovanou je dán skutečnou výměrou dočasného zajištění kabelů a kabelových tratí (méněpráce).