Kancelář starosty

Jitka Bernatová
podatelna
317 701 431
Kancelář starosty
Romana Brhelová
podatelna
317 701 431
Kancelář starosty
Ing. Petr Drahoňovský
vedoucí
317 701 930
778 097 516
Kancelář starosty
Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
317 701 530
724 187 943
Kancelář starosty
Alena Kořínková
asistentka starosty
317 701 530
Kancelář starosty
Marta Kratochvílová
referentka
317 701 933
724 258 024
Kancelář starosty
Marcela Povolná
matrika
317 701 484
737 246 074
Kancelář starosty
Kateřina Tomášková
referentka
777 625 868 Kancelář starosty
Mgr. Petr Znamenáček
místostarosta
317 701 931
771 170 710
Kancelář starosty

Starosta

Místostarosta

Vedoucí odboru

 • řídí a kontroluje pracovní činnost podatelny a matriky
 • připravuje přehled změn zákonů, které se týkají městských vyhlášek, připravuje nové vyhlášky
 • podílí se na zpracování příkazů, pokynů a směrnic, které se týkají odboru vnitřních věcí
 • zajišťuje volby ve spolupráci s pracovníkem evidence obyvatel
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva
 • vykonává práce dle pokynů tajemníka, starosty a místostarosty
 • dohlíží na správní činnosti svého odboru včetně podepisování korespondence
 • zajišťuje vyvěšení státních symbolů ve dnech státních svátků
 • vypracovává rozhodnutí v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích. Neprovádí kontrolní činnost.
 • zajišťuje ochranu proti zásahu do pokojného stavu dle zákona 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění dalších předpisů
 • spolupracuje s probační službou při umisťování odsouzených na veřejně prospěšné práce
 • zajišťuje výkaznictví a plnění plánu v oblasti odpadového hospodářství
 • spolupracuje na zpracování auditů MA21, zajišťuje plnění úkolu z toho vyplývajících
 • odpovědi na základě zákona 106
 • vypracovává roční zprávu o stavu podávání informací
 • kronika města
 • propagace města, mediální kampaně
 • šéfredaktor Týneckých listů

 

Asistentka

Podatelna

 • podávání základních informací
 • kopírování pro veřejnost, skenování a kroužková vazba
 • přijímá pro výlep plakáty na kulturní, sportovní, naučné a další akce
 • CZECHPOINT – výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z karty řidiče, datové schránky…
 • prodej pohlednic, brožur, upomínkových předmětů
 • prodej jízdních řádů
 • tištění z digitální podoby pro veřejnost
 • rezervace velké zasedací místnosti
 • evidence psů – přihlášení a odhlášení
 • výdej tiskopisů stavebních
 • přijímá všechny žádosti (DPS, stavební, majetek, dotace města,…)
 • vydávání rybářských lístků
 • pokladna 

Matrika

Evidence obyvatel

 • vede agendu evidence obyvatel města Týnec nad Sázavou
 • zapisuje údaje o změnách v evidenci obyvatel do agendového informačního systému evidence obyvatel (změnu trvalého pobytu, doručovací adresu, ukončení trvalého pobytu na území ČR)
 • přijímá žádosti obyvatel o opravu údajů v agendovém informačním systému evidence obyvatel
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • vede správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu
 • na základě žádosti ukončuje trvalý pobyt občanů na území ČR
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob

Do matričního úřadu Týnec nad Sázavou patří obce: Bukovany, Chářovice, Chleby, Krhanice, Krňany, Lešany, Rabyně, Týnec nad Sázavou, Vysoký Újezd

Pro občany uvedených obcí vyřizuje matriční úřad v souladu se zákonem o matrikách:

 • konání sňatečných obřadů v obřadní síni městského úřadu a i na jiných vhodných místech ve správním obvodu
 • zápisy uzavření manželství
 • zápisy narození
 • zápisy úmrtí
 • určení otcovství
 • změna jména a příjmení
 • osobní doklady
 • opisy matričních dokladů
 • vystavení osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • vystavení vysvědčení o právní způsobilosti pro občany ČR k uzavření manželství v cizině
 • zajištění podkladů a vyřízení žádostí pro zápisy do zvláštní matriky Brno
 • umožnění nahlížení do matričních knih
 • zajištění úředních listin
 • vykonávání zákonem dalších stanovených činností pro matriční úřady
 • provádění zápisů matriční agendy do agendového informačního systému evidence obyvatel
 • zajištění občanských obřadů (zlaté svatby, apod.)
 • zajištění gratulací k výročí

Trvalý pobyt

Informace na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky


Volby

 • kompletní zajištění konání voleb

Referentka matriky

 • výkon funkce veřejného opatrovníka
 • vidimace a legalizace
 • přijímání žádosti do DPS
 • vyřizování žádostí o ustanovení zvláštního příjemce
 • organizace vítání občánků
 • přijímání žádostí o poskytnutí finančního daru při narození dítěte
 • určení otcovství
 • Univerzita třetího věku (U3V) - přijímání přihlášek a organizace

FORMULÁŘE