Osobní doklady

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů zajišťuje každý úřad s rozšířenou působností, nejbližší je Městský úřad v Benešově.


Informace pro občany České republiky

Máte evidovanou adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Od 01.01.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

V případech doručování písemností fyzickým osobám, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, s účinnosti od 01.01.2016 jsou ohlašovny (resp. Obecní úřady) podle ust. §10c zák. o evidenci obyvatel povinny zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonavatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.