Kancelář tajemníka

Ing. Miloš Albl
tajemník
317 701 612
725 774 188
Kancelář tajemníka
Ing. Jitka Veselá
mzdová účetní
317 701 929
Kancelář tajemníka

Tajemník

 • Plní úkoly zástupce statutárního orgánu zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům města s výjimkou obecní policie
 • Personální a mzdové záležitosti
 • Výkon státní správy v přenesené působnosti v působnosti pověřené obce výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce
 • Příprava vyhlášek a pokynů
 • Vnitřní správa úřadu mimo působnost starosty a místostarosty
 • Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou a místostarostou, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu
 • Územní plánování

Mzdová účetní  

 • Mzdová agenda - výplaty zaměstnancům, platby sociálního a zdravotního pojištění, sepisování dohod, vyřizování personálních záležitostí
 • Zpracování a správa exekucí
 • Evidence školení zaměstnanců
 • Vedení agendy nemocenské
 • Evidence docházky
 • Vedení evidence plátců půjček z fondu rozvoje bydlení, zpracování smlouvy o půjčce, odepisování splátek, vymáhání dlužných částek
 • Evidence a kontrola místních poplatků z pobytu
 • Vyřizování veškeré administrativy kanceláře tajemníka