Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou a Hygienizace kalu - ČOV Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou od července 2023 realizuje dlouho plánovanou investiční akci, a to intenzifikaci čistírny odpadních vod a hygienizaci kalu. Cílem akce je intenzifikace a částečná změna technologie stávající ČOV a rozšíření stávající stavby. To bude docíleno zvýšením stávající kapacity ČOV, zejména navýšením kapacity biologického stupně, zvýšením účinnosti čištění v ukazatelích Ncelk a Pcelk, řešením srážkových vod přiváděných na ČOV jednotnou kanalizací a řešením kalové koncovky – zpracování a hygienizace kalu tak, aby bylo odpovídajícím způsobem zajištěno čištění přiváděných odpadních vod.

Zhotovitelem stavby je stavební společnost KUNST, spol. s r.o. V závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být v roce 2025.

Celkové náklady akce jsou 114,884 mil. Kč. Částečně budou hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Státní fond životního prostředí přispívá téměř 24,992 mil. Kč na intenzifikaci ČOV a 9,567 mil. Kč na hygienizaci kalu. Celkem bude prostřednictvím SFŽP z Evropské unie poskytnuta dotace na realizaci stavby 34,559 mil. Kč. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem.