Adaptační strategie - změny klimatu

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou

Popis projektu

Předmětem projektu zpracování adaptační strategie nakládání s povrchovými vodami řešící zlepšení odtokových poměrů a zvýšení odolnosti území vůči hydrologickým extrémům formou návrhu modrozelené infrastruktury (propojování zadržené srážkové vody se zelení ve městě). Adaptační strategie města Týnec nad Sázavou bude řešit intravilán i extravilán.

Řešením je odklon od centralizovaného řešení (jednotná kanalizace, dešťová kanalizace) k decentralizovanému řešení a reagovat tak na nejnovější poznatky v oboru. Povrchové vody odváděné jednotnou kanalizací, zatěžují jak kanalizační systém, tak čistírnu odpadních voda a snižují její účinnost čištění. Dešťová kanalizace rychle odvádí vodu z území, což se, v současných stále častěji se vyskytujících periodách sucha, ukazuje jako nevhodné, neboť voda je rychle odvedena z území do nejbližší vodoteče a není zadržena k dalšímu využití.

Cíl a účel

Cílem Adaptační strategie je identifikovat z pohledu klimatické změny zranitelné oblasti – citlivé lokality našeho města a navrhnout robustní opatření, která budou dlouhodobě udržitelná. Plánujeme jejich postupnou implementaci. Mezi hlavní cíle patří snížení negativní vlivů urbanizace, tj. snížení vsaku, zhoršení mikroklimatu, přetížení jednotné kanalizace, znečištění povrchových vod. Při přívalových srážkách vlivem opatření dojde ke snížení rizika přetížení kanalizace, zaplavení sklepů či městských povrchů. Dalším pozitivním efektem využití srážkové vody v intravilánu je možnost využití této vody na zálivku veřejné zeleně. Veřejná zeleň (stromy, keře,…) dále vodu odpařuje do ovzduší, čímž zlepšuje mikroklima.

Realizace

listopad 2020 – září 2022

Registrační číslo projektu

3194100002

Kontaktní údaje

Odbor projektového řízení – Věra Velková, e-mail: velkova@mestotynec.cz, tel. +420 776 625 446

Kancelář starosty – Ing. Petr Drahoňovský, e-mail: drahonovsky@mestotynec.cz, tel. +420 778 097 516

Důležité odkazy

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

Články/tiskové zprávy

Týnecké listy říjen 2020 (strana 3)

Týnecké listy březen/duben 2021 (strana 4)

Reportáž Českého rozhlasu (leden 2021) 

Benešovský deník - červen 2021

Týnecké listy květen/červen 2021

Zpravodaj MAS Posázaví červenec 2021

Týnecké listy červenec/srpen 2021

Týnecké listy listopad/prosinec 2021

Týnecké listy březen/duben 2022

Zpravodaj MAS Posázaví červen 2022

Týnecké listy květen/červen 2022

Výstupy projektu

Adaptační strategie včetně příloh [ZIP 150.38 MB]