Odbor majetku

Mgr. Martina Havránková
vedoucí
317 701 936
737 246 071
Odbor majetku
Jana Chroustová
referentka
317 701 434
608 516 888
Odbor majetku
Filip Matějovský
referent
317 701 938
608 516 888
Odbor majetku
Pavel Vilímek
referent
317 701 923
Odbor majetku
Jiří Vrbata
investiční technik
317 701 922
737 246 072
Odbor majetku

Údržbáři

Uklízečky

Petr Papež Iveta Mikulenková
Zdeněk Pertlík Irena Charvátová 
Vasil Gožo  
Správce DPS I a II  
Ivo Růžička,  Ludmila Šiňorová  

Náplň práce

 • Bytová agenda - evidence bytů, evidence nebytových prostor, nájemné z bytů a nebytových prostor, evidence žádostí o byty, správa bytového a nebytového fondu.
 • Evidence hřbitovů
 • Správa dětských hřišť
 • Dopravní obslužnost, jízdní řády
 • Investiční akce, kontrola staveb, oprava bytového fondu, oprava závad v budově MěÚ a polikliniky, dopravní značení, opravy komunikací, údržba mobiliáře
 • Úkoly pro Technické služby Týnec
 • Správa a evidence obecního majetku - převody a pronájem majetku, majetková vypořádání, věcná břemena
 • Pojištění majetku a odpovědnosti, řešení škodních událostí
 • Zajištění úkolů z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Odpadové hospodářství města
 • Žádosti o připojení ke kanalizaci

Stanoviska ke stavbám

ve správním území Města Týnec nad Sázavou 


Místní poplatky

ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění spravuje a eviduje místní poplatky za:

 • zábor veřejného prostranství
 • umístění reklamního zařízení
 • zhodnocení pozemku možností jeho připojení na kanalizaci
 • odstraňování komunálního odpadu

Silniční správní úřad

ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací
 • povoluje uzavírky na místních komunikacích

Orgán ochrany přírody

ve správním území Města Týnec nad Sázavou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.