Formuláře

Město

Objednávka inzerce v Týneckých listech

Dotace města

Město Týnec nad Sázavou vyhlásilo v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže tyto programy :

PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež - vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory - pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)

PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město - určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec nad Sázavou

PROGRAM 3 - Údržba a modernizace sportovišť - pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda, ...)

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 22.11.2023 do 05.01.2024

Výzva k podání žádostí o finanční příspěvěk [PDF 301.45 kB]

Žádosti o finanční příspěvek z programu města 

Program 1 - pravidelná sportovní a zájmová činnost

Žádost 1 pro fyzickou osobu (pdf)

Žádost 1 pro fyzickou osobu (rtf)

Žádost 1 pro právnickou osobu pdf)

Žádost 1 pro právnickou osobu (rtf)

Program 2 - akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město

Žádost 2 pro fyzickou osobu (pdf)

Žádost 2 pro fyzickou osobu (rtf)

Žádost 2 pro právnickou osobu (pdf)

Žádost 2 pro právnickou osobu (rtf)

Program 3 - údržba a modernizace sportoviště

Žádost 3 pro fyzickou osobu (pdf)

Žádost 3 pro fyzickou osobu (rtf)

Žádost 3 pro právnickou osobu (pdf)

Žádost 3 pro právnickou osobu (rtf)

Přílohy k žádosti

Tabulka A - pravidelná činnost (xlsx)

Tabulka B - jednorázové akce (xlsx)

Tabulka C - rozpočet (xlsx) 


Vyúčtování dotace

Vyúčtování (pdf)

Vyúčtování (rtf)


Žádost o finanční příspěvek do rady města

Žádosti o finanční příspěvek mimo dotační program, můžete podávat do rady města během celého roku.

Formulář žádosti o finanční příspěvek rady města (pdf)

Formulář žádosti o finanční příspěvek rady města (rtf)

Mobilní rozhlas

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost podle zákona 106

Vítání občánků

Prohlášení o počtu a velikosti nádoby na odpad

Formulář pro bytové domy, rodinné domy a rekreační objekty.

Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: radnice@mestotynec.cz, nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu.

Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (pdf)

Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (docx)

Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení

Zrušení trvalého pobytu

Seniorská obálka

Seniorská obálka (I. C. E. KARTA) je určena především pro seniory a další občany, u kterých je vyšší riziko vzniku zdravotních komplikací v jejich domácím prostředí.

Jedná se o standardizovaný formulář se všemi důležitými údaji o uživateli pro efektivní poskytnutí první pomoci. Posláním seniorské obálky je maximálně zefektivnit zásah všech složek integrovaného záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí.

Seniorská obálka je po vyplnění umístěna na vnitřní straně vstupních dveří do domácnosti (doporučeno) nebo na lednici tak, aby byla snadno dostupná pro složky integrovaného záchranného systému.

Seniorská obálka ke stažení [PDF 1.24 MB]

Přihlášení ubytovatele - místní poplatek

Formulář k vyplnění na základě Obecně závazné vyhlášky Města Týnce nad Sázavou o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Přihlášení ubytovatele [PDF 194.51 kB]

Přihlášení ubytovatele [RTF 42.38 kB]

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro podnikatele

Zpracování žádostí o tombolu a ohlášení pořádání akce

Odbor majetku

Žádost o stanovisko města ke stavbě

Silniční správní úřad

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Informace o připojení ke kanalizaci

Územní plán města Týnec nad Sázavou

Územní plán okolních obcí

Obec Bukovany (katastrální území Bukovany)

Obec Chářovice (katastrální území Chářovice)

Obec Chleby (katastrální území Chleby)

Obec Krhanice (katastrální území Krhanice)

Obec Krňany (katastrální území Krňany, Teletín, Třebsín

Obec Lešany (katastrální území Břežany, Lešany)

Obec Netvořice (katastrální území Dunávice, Netvořice, Maskovice, Všetice, Tuchyně)

Obec Rabyně (katastrální území Blaženice, Rabyně)

Obec Vysoký Újezd (katastrální území Vysoký Újezd)

Geoportály správců sítí

Geoportály správců sítí, územní plány

Mapový portál - územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/

 

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení: https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/

 

Portál dokumentace sítě Česká telekomunikační infrastruktury: www.cetin.cz


Formuláře - odbor výstavby

Žádost o povolení výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území podle § 169 stavebního zákona  [PDF 66.22 kB]

Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby podle § 169 stavebního zákona [PDF 54.12 kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku  [PDF 161.27 kB]

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [PDF 158.9 kB]

Žádost o vydání územního rozhodnutí - změna využití  [PDF 295.57 kB]

Žádost o vydání územního rozhodnutí - umístění stavby [PDF 295.57 kB]

Oznámení záměru - územní souhlas  [PDF 283.11 kB]

Žádost o vydání společného povolení [PDF 364.72 kB]

Žádost o stavební povolení  [PDF 211.72 kB]

Oznámení společného souhlasu - územní souhlas a ohlášení  [PDF 297.92 kB]

Oznámení společného souhlasu - územní souhlas a ohlášení - doplnění [PDF 33.47 kB]

Ohlášení stavby [PDF 215.06 kB]

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [PDF 259.87 kB]

Návrh na kolaudaci stavby  [PDF 57.31 kB]

Oznámení dokončení stavby  [PDF 265.56 kB]

Žádost o povolení předčasného užívání stavby [PDF 261.29 kB]

Oznámení změny v užívání stavby  [PDF 155.15 kB]

Ohlášení odstranění [PDF 164.31 kB]

Žádost o prodloužení lhůty výstavby  [PDF 48.12 kB]

Žádost o prohlášení existence stavby  [PDF 51.03 kB]

Vzdání se práva odvolání [PDF 36.63 kB]

Vzdání se práva odvolání [RTF 47.15 kB]

Prohlášení stavebního dozoru [PDF 53.73 kB] 

Žádost o přidělení č.p./č.ev. [PDF 58.28 kB]

E utility

Stanovisko stavebního úřadu k mobilheimům

Předpisy stavebního práva zákon č. 183/2006 Sb.) neznají pojem "mobilheim" ani v překladu "mobilní dům". Pokud by byl takový "dům" natolik mobilní (pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla, nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadu bude zkoumáno pouze jeho odstavování, resp. umísťování na pozemcích.

Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem bude skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby (např. pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba bude proto komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V úhlu pozornosti bude zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavku na stavby.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR [PDF 162.86 kB]

Ceník správních poplatků ve stavebním řízení