Povinné informace

1. Oficiální název

Město Týnec nad Sázavou


2. Důvod a způsob založení

Město Týnec nad Sázavou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). Podle zákona č. 314/2002: obec s pověřenou státní správou (matrika, stavební),


3. Organizační struktura


4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu

Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Telefon: 317 701 530; 317 701 431
Oficiální WWW stránka: www.mestotynec.cz

Elektronická pošta (oficiální e-mail úřadu): radnice@mestotynec.cz

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem: podatelna@mestotynec.cz


5. Bankovní spojení

Běžný účet - Česká spořitelna a.s.: 320082359/0800

BIC (SWIFT): GIBACZPX

IBAN: CZ98 0800 0000 0003 2008 2359

Dotační účet - Česká národní banka: 94-118121/0710

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ68 0710 0000 9400 0011 8121


6. Identifikační číslo (IČO)

00232904


7. Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)

CZ00232904


8. Dokumenty

Strategické dokumenty - územní plán města, strategie, plán odpadového hospodářství, plán zimní údržby, povodňový plán, demografie, manuál povrchů a mobiliáře, projekty...

Dokumenty provozní - obecně závazné vyhlášky, nařízení a pokyny rady, GDPR, řád pohřebiště, smlouvy a objednávky, formuláře

Úřední deska - povinně zveřejňované dokumenty

Rozpočet a hospodaření města - rozpočet města, zpráva o přezkoumání hospodaření obce, rozpočtový výhled, historie rozpočtu, rozpočet příspěvkových organizací).


9. Žádosti a informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (viz bod 4), nebo do datové schránky města (viz bod 4).

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu (viz bod 4)
 • e-mailem, elektronickým podáním nebo telefonicky (viz bod 4)

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3)

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud

 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

 • probíhajícím trestním řízení,
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 • plnění úkolů zpravodajských služeb,
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení

 • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  • se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  • bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
 • V případě, že se požadovaná informace bude týkat práv třetích osob, tyto osoby se tím stanou osobami dotčenými. Povinný subjekt tímto informuje žadatele o informace, že může zpřístupnit dotčeným osobám identitu žadatele.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem podání a podnětů

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (viz bod 4). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (viz bod 4), nebo do datové schránky města (viz bod 4). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

Žádost o informace

Formulář žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. [RTF 59.92 kB]

Odvolání

Formulář pro odvolání podle zákona č. 106/1999 Sb. [RTF 45.46 kB]

Datová schránka úřadu

Město Týnec nad Sázavou má zřízenou datovou schránku. Její identifikátor je vrpbfxs. Více informací o datových schránkách najdete na http://www.datoveschranky.info.

Elektronická podatelna

podatelna@mestotynec.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro zasílání podání podle právních předpisů, které to umožňují (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • identifikace úřadu
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva zařazena do zpracování
 • identifikátor podání přidělený elektronickou podatelnou

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, docx, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@mestotynec.cz, nebo na poštovní adresu městského úřadu.

Kvalifikovaný certifikát PostSignum QCA byl vydán všem vedoucím pracovníkům a referentům městského úřadu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě na elektronickou podatelnu s adresou podatelna@mestotynec.cz a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.


11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 • Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
 • Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Úplné znění právních předpisů je dostupné na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.

Vydané právní předpisy

Právní předpisy města jsou zveřejněny na webu a k nahlédnutí na městském úřadě.


12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb.


13. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence

V současné době nejsou pro Město Týnec nad Sázavou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací


Další informace

A) Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.

B) Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace

Návody pro řešení životních situací

C) Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře ke stažení

D) Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno –  § 109 a násl. daňového řádu.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (města), který napadené rozhodnutí vydal – § 16 a násl. Proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (města), který žádost nevyřídil, ačkoliv měl - § 16a