Základní škola

Kontakt

ZŠ Benešovská: 317 701 218
e-mail: info@zstynec.cz
webové stránky: www.zstynec.cz

Popis školy

Základní školu tvoří dva samostatné komplexy:
Škola v ulici Benešovské, jejíž založení se datuje k roku 1899. Učí se zde žáci od 1. do 5. ročníku.
Škola v ulici Komenského, která byla postavena v roce 1963 a rekonstruována v roce 2018. Slouží žákům od 1. do 9. ročníku.

Profil školy

 • Vyučování probíhá ve všech ročnících podle ŠVP.
 • V 7. - 9. ročníku nabízíme volitelné předměty: pěstitelské práce, technické práce, příprava pokrmů, německý jazyk a ruský jazyk a relaxační TV.
 • Organizujeme plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku.
 • Pořádáme LVZ pro žáky 7. tříd.
 • Školní družina pracuje v 8 odděleních (od 6:30 do 16:30) a nabízí práci v kroužcích – hry na zobcovou flétnu, stolní deskové hry.
 • Zajišťujeme vzdělávání žáků s PO i žáků mimořádně nadaných.
 • Zajišťujeme kvalifikovanou péči u žáků se specifickými poruchami učení v rámci nově nastavovaných podpůrných opatření podle par. 16 ŠZ v rámci Předmětu speciálně pedagogické péče, který vyučuje Mgr. Daniela Kuchtová, speciální pedagog.
 • Nabízíme odborné vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, které zajištuje paní učitelka Mgr. Radka Nováková, která zároveň poskytuje metodickou podporu pedagogům ZŠ v této oblasti v celém Středočeském kraji a úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Meta.
 • V budově Komenského a Benešovská využíváme počítačovou učebnu, která je napojena na internet.
 • Zúčastňujeme se vědomostních soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda, Mladý zdravotník, Office Arena, Olympiády v biologii, zeměpisu, matematice, českém, anglickém a německém jazyce a výtvarných soutěží.
 • Zúčastňujeme se těchto sportovních soutěží: přebor v plavání, kopané, šachu, vybíjené, florbalu, házené, odbíjené, košíkové, Poháru rozhlasu a atletické všestrannosti.
 • Vydáváme školní časopis Soví žurnál.

A navíc

 • volný pohyb žáků o velké přestávce ve vymezených prostorách areálu školy
 • využití školního hřiště a přírodních učeben po vyučování
 • možnost si zahrát ping pong a košíkovou na venkovních sportovištích
 • využití tělocvičen v odpoledních hodinách pro sportovní oddíly
 • naučná stezka v areálu základní školy, kde se seznámíte s rostlinami a dalšími obyvateli 
 • 2 multifunkční hřiště a atletická dráha s umělým povrchem