Historie

Týnec nad Sázavou má velmi starou historii. Samo jeho jméno ukazuje, že na jeho místě, kde se nachází týnecký hrad, bývala opevněná osada „zatýněná“ – Týnec. Toto obydlí mělo pravděpodobně vztah k prastaré obchodní cestě, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu.

rotunda - historický obrazStavební památky v historické části města a jeho okolí z přelomu 1. a 2. tisíciletí svědčí o jeho dávné minulosti a významu místa. Dominantou historického jádra města je kamenitá románská rotunda, ke které patřil sídelní objekt odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11. století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a později obranná hranolová věž připojená k rotundě, která se dochovala dodnes. Pravděpodobně šlo o přemyslovské sídlo, které mělo především pevnostní funkci.

Nejstarší zprávy o týneckém hradě a jeho majitelích pocházejí spolu s dějinami Kostelce z doby Jana Lucemburského. První majitel hradu známý z písemných pramenů byl Oldřich z Týnce r. 1318. Byl jedním z předků rodu Medků z Valdeka, kterému dlouho hrad patřil. V době jagellonské jej vystřídal rod Klinštejnů a Velemyských. V roce 1607 koupila Týnec a Konopiště Dorota Hodějovská z Hodějova a po ní jej zdědil její syn Adam. Po bitvě na Bílé Hoře byl majetek zkonfiskován a roku 1622 prodán Albrechtovi z Valdštejna. V roce 1627 byl týnecký hrad vypálen a zpustošen byl i Týnec. Hrad byl z části opraven, ale roku 1654 vyhořel podruhé a zpustl docela.

historický pohled na městoTeprve v roce 1785, kdy se stal majitelem Konopiště a Týnce hrabě František Josef Z Vrtby, se zanedbaný Týnec znovu povznesl. Hrabě z Vrtby založil roku 1791 továrnu na kameninové zboží a k továrním účelům nechal upravit i Týnecký hrad i románskou rotundu. Ve Vrtbově době dosáhla kamenina věhlasu a po výtvarné stránce vysokých uměleckých hodnot. Díky rozšíření výroby Vrtba nechal postavit v roce 1812 novou tovární budovu. Stavba v empírovém slohu, kterou zdobí v průčelí znak hrabat z Vrtby, stojí v Týnci dodnes. Je to dnešní kulturní dům. Hrabě s Vrtby odkázal konopišťské panství a tedy i týneckou továrnu Janu Karlovi, knížeti z Lobkovic.

historický pohled na řeku Sázavu a most V době prusko-rakouské války zanikla výroba z důvodu konkurence i nedostatku dříví úplně.

V roce 1887 koupil konopišťské panství včetně budovy bývalé továrny arcivévoda rakouský František Ferdinand d´Este (1863-1914). Na přelomu 19. a 20. století nechal arcivévoda objekt bývalé továrny postupně přestavět na hotel.

V roce 1899 byl postaven novorenesanční dům „U Micků“ č. p. 5 v Týnci nad Sázavou, který má fasádu a východní průčelí vyzdobené freskami a sgrafity od akademického malíře V. Klusáčka. Po desetiletí zde sídlil Poštovní úřad.

Zakladatelem moderního průmyslu se stal ve 30. letech pražský podnikatel Ing. František Janeček. V Týnci postavil slévárnu hliníku, oceli a barevných kovů METAZ. V zakoupené přádelně na Brodcích zahájil výrobu motocyklů JAWA a osobních vozů MINOR.

Pan Ing. František Janeček položil dobré základy ke kompletní strojírenské výrobě na Týnecku pro výrobu silničních motorových vozidel, osobních aut a motocyklů. Tento slibný vývoj přerušila II. světová válka. Výroba v Janečkově továrně v Týnci a Brodcích byla zaměřena na zbrojní výrobu. Ing. Fr. Janeček v roce 1941 zemřel.