Formuláře

Stanovisko stavebního úřadu k mobilheimům

Předpisy stavebního práva zákon č. 183/2006 Sb.) neznají pojem "mobilheim" ani v překladu "mobilní dům". Pokud by byl takový "dům" natolik mobilní (pojízdný či tažený), že by byl přemísťován po pozemních komunikacích, měl by charakter vozidla, nebo přívěsu a tudíž by nebyl v režimu stavebního zákona. Z hlediska působnosti stavebních úřadu bude zkoumáno pouze jeho odstavování, resp. umísťování na pozemcích.

Jestliže by zmíněný dům nebyl takto mobilní, zásadním východiskem bude skutečnost, že jde o výrobek, který má plnit funkci stavby (např. pro bydlení či rekreaci). Ze stejných hledisek jako stavba bude proto komplexně zkoumáno a posuzováno především jeho umístění na pozemku. V úhlu pozornosti bude zejména zohlednění a ochrana veřejných zájmů v místě (např. životního prostředí, zvláště přírody a krajiny, památková ochrana, požární bezpečnost, ochrana podzemních vod, existující ochranná pásma, napojení na sítě technického vybavení a na pozemní komunikaci, parkování vozidel uživatelů) a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

Pokud jde o vlastní provedení, resp. montáž a osazení mobilního domu a podmiňující stavby přípojek, nový stavební zákon při splnění stanovených podmínek vyžaduje u výrobku, který plní funkci stavby, jeho ohlášení stavebnímu úřadu. K ohlášení musí být připojen doklad prokazující shodu vlastností takového výrobku s požadavky na stavby. Pokud nelze takový doklad získat, připojí se k ohlášení technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popř. další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavku na stavby.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR [PDF 162.86 kB]