Odpady

V rámci činnosti Městského úřadu Týnec nad Sázavou jsou poskytovány informace související s komunálním a tříděným odpadem.

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Týnec nad Sázavou.

Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek. Občan je tak povinen komunální odpad třídit a odkládat odděleně na takto určená místa. Systém nakládání s komunálním odpadem stanoví město obecně závaznou vyhláškou.

Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou

  • o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  • o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek za komunální odpad

Provádíme změny v systému odpadového hospodářství. Cílem je snížení množství komunálního směsného odpadu a zlepšení třídění. Nový systém umožnuje lépe plánovat svozové trasy. Důležité bude zavedení identifikačního systému nádob. Nádoby jsou proto vybaveny čipem, který zajistí jejich nezaměnitelnost. Čipy umožňují evidenci nádoby (určení typu, velikosti, stanoviště, majitele nádoby) a také zjištění množství produkovaného odpadu dle jednotlivých domů. Nádoby jsou zaregistrované do evidenčního systému Technických služeb Týnec. Velikost odpadové nádoby by měla odpovídat množství vyprodukovaného odpadu. Nádoba, která nebude označena čipem a zavedena v systému, nebude v roce 2024 obsluhována.

Od ledna 2024 již poplatek za komunální odpad nebude vázán k trvalému pobytu, ale poplatníkem se stává vlastník rodinného domu, bytového domu nebo rekreační chaty v Týnci nad Sázavou. Poplatek je stanoven za rezervovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad, tzn. za velikost nádoby.

Co to pro Vás znamená

  1. Zvolte si odpovídající velikost nádoby podle množství Vámi vyprodukovaného odpadu. Podle velikosti nádoby se vypočítá platba za odpad. Například u běžné velikosti popelnice 120 litrů bude roční platba 3 120 Kč. Nejmenší nádoba má velikost 60 litrů (tomu odpovídá platba 1 560 Kč za rok).
  2. Vyplňte formulář "Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci". Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: radnice@mestotynec.cz, nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu.

FORMULÁŘ - Prohlášení o počtu a velikosti nádoby na odpad

Formulář je možné si vyzvednout i na podatelně MěÚ.

Na základě vyplněného formuláře bude vypočten poplatek, přiděleno číslo plátce (variabilní symbol) a na nádoby bude umístěn identifikační čip. Čipování provedou Technické služby Týnec.

Často kladené dotazy (pdf) - otázky a odpovědi na bežné situace.

Informace pro všechny chatové osady (pdf) - změny od 1.1.2024 u společných stání v rekreačních lokalitách

Vaše dotazy zodpoví

Michal Petrášek, ředitel TS Týnec, tel. 603 466 746

Ing. Petr Drahoňovský, kancelář starosty, tel. 778 097 516