Příspěvky

Příspěvky do Týneckých listů zasílejte na adresu radnice@mestotynec.cz nebo redakce@mestotynec.cz do konce uzávěrky Týneckých listů.

Vydavatel Týneckých listů, kterým je město Týnec nad Sázavou, poskytuje prostor v každém vydání pro příspěvky dopisovatelů a občanů.

Pravidla pro zveřejnění příspěvku

  • Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora, autor musí také redakci uvést svoji adresu či název a sídlo organizace. Pokud chce příspěvek uveřejnit jen pod zkratkou, uvede tuto informaci pod textem, ale údaje o autorovi musí být redakci známy.
  • Za správnost a věcnost údajů odpovídá autor externího příspěvku, ne vydavatel Týneckých listů. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
  • Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární urážky, osočování, pomluvy apod. Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek neuveřejnění příspěvků.
  • Příspěvky vykazující znaky komerční reklamy nebudou zveřejňovány jako příspěvky, ale pouze jako placená inzerce.
  • Termín uzávěrky je závazný. Při jeho nedodržení nebude příspěvek zveřejněn.
  • Vydavatel si vyhrazuje právo na krácení, stylistickou a gramatickou úpravu, případně neuveřejnění.
  • Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada.
  • Zveřejnění příspěvku může vydavatel odsunout do následujícího vydání Týneckých listů, zejména vzhledem k větší aktuálnosti jiných příspěvků a přednostně zveřejnit příspěvky o akcích přímo souvisejících se správním územím města Týnec nad Sázavou.
  • Redakční rada určí zařazení příspěvku do vhodné rubriky a grafické zpracování příspěvku.