Městské komunikace - podzim 2006

Jedním z nejbolavějších míst našeho města je bezesporu stav komunikací. Město Týnec nad Sázavou má celkem 32 km místních komunikací a chodníků.. Podle znaleckého posudku by komplexní rekonstrukce všech městských komunikací stála více jak 150 miliónů korun. To je částka, která je na dlouhá léta nad finanční možnosti města.

Komunikace je možné rekonstruovat tedy pouze postupně s ohledem na existenci a stav uložených inženýrských sítí a záměry jejich správců.

Z místních komunikací byla kompletně opravena v létě 2004 za necelých 9 mil. Kč celá čtvrť Pražská, kde neutěšený stav vozovek trval dlouhých 20 let. V roce 2005 se podařilo dokončit dešťovou kanalizaci v sídlišti mezi domy č.p. 294-297 a č.p.413-416 a bylo možné opravit „na čisto“ příjezdovou komunikaci od ulice Jílovská. Tato akce si vyžádala 0,75 mil Kč. V současné době probíhá kompletní rekonstrukce komunikace v sídlišti z Jílovské kolem Cyklosportu až do ulice Družstevní včetně úprav parkových stání podél bloků domů a oprav dešťových vpustí v hodnotě 1,4 mil Kč. Zároveň s touto akcí bude zrekonstruována místní komunikace v místní části Krusičany za 0,5 mil Kč.

V rámci dotačního titulu NP Phare 2003 byly dále v letech 2005-2006 opraveny komunikace v hradním areálu a v historické části města. Náklady byly ve výši 6 mil. Kč.

Opravili jsme komunikace v Chrástě sídlišti, v nejbližší době dojde na opravy v Chrástě v osadě.

Průběžně jsou vždy po zimě opravovány výtluky a nejnutnější havarijní stavy – ročně cca za 0,3 – 0,5 mil Kč.

Rekapitulace 2003-2006:

2004 Pražská 9,0 mil Kč
2005 Sídliště - Jílovská 0,8 mil Kč
2005 Chrást - sídliště 0,5 mil Kč
2006 Areál hradu a starý Týnec 6,0 mil Kč
2006 Sídliště – Jílovská - Družstevní 1,4 mil Kč
2006 Krusičany 0,5 mil Kč
2006 Opravy chodníků 0,5 mil Kč
2006 Chrást – osada 0,3 mil Kč
2006 Opravy výtluků 1,0 mil Kč
Celkem 20,0 mil Kč

Zcela samostatnou kapitolou jsou komunikace v našich místních částech. Jejich obyvatelé se právem dožadují zlepšení špatného a nevyhovujícího stavu. Zde není v žádném případě možné z důvodů současných či budoucích investic do infrastruktury přistoupit ke kompletním rekonstrukcím. V Peceradech a Zbořeném Kostelci byla dokončena plynofikace a zahrnuté výkopy si budou nějakou dobu tzv. „sedat“. Ve všech místních částech je plánováno vybudování kanalizace a vodovodu. Tak nám to nařizuje direktiva EU a slib naší vlády, že do roku 2010 budou města nad 2000 obyvatel napojena na kanalizaci. V současné době je již připraveno územní rozhodnutí a společně pro ostatní obce v mikroregionu Týnecko je vypracováván projekt. Celá akce by měla řádově dosáhnout částky přes 150 mil Kč a částečně se na ni budou muset podílet i dotčené obce mikroregionu –tedy i naše město.

V některých místních částech se budeme snažit ještě do zimy opravit největší a nejkřiklavější díry. Nebudou to nijak super opravy, ale dojde k zalepení děr tak, aby se dala komunikace s přiměřenou mírou opatrnosti použít. Vzhledem k trvalému nedostatku finančních prostředků se snažíme opravovat skutečně jen to nejakutnější.

V průběhu minulého volebního období se podařilo ve spolupráci se Středočeským krajem a SUS Benešov opravit státní silnice II.třídy ve směru z Týnce nad Sázavou do Bukovan, údolím Čistého potoka na Prahu a z Brodců do Zbořeného Kostelce.

Bylo by jistě přáním nás všech mít kolem sebe krásné silnice a místní komunikace. Již skoro deset let trvá v Týnci nad Sázavou a v místních částech celková postupná rekonstrukce zanedbaných inženýrských sítí – elektrorozvody, teplo, voda, kanalizace a ČOV v Týnci a postupné zavádění plynu i rekonstrukce elektro a plánovaná voda a odkanalizování v místních částech. To vše stálo a stojí město nejen mnoho lidského úsilí ale hlavně finančních prostředků. Přes 100 mil Kč muselo být v průběhu těchto let investováno a uloženo do země, abychom všichni mohli pohodlně a důstojně žít, abychom chránili životní prostředí a abychom se mohli počítat k vyspělé části Evropy.

Větší města, která měla to štěstí, že infrastruktura byla již vybudovaná, mohou směle velké částky investovat do zkrášlení ulic, nových komunikací či kruhových objezdů. Mají to poněkud jednodušší. Jejich výsledky práce jsou denně na očích a lidé je snáze ocení. Naše snažení, úsilí a desítky miliónů korun jsou uloženy v zemi. Věřím, že rozumný občan toto rovněž ocení a pochopí, že všechno má svůj čas.

Zároveň hledáme i další možnosti dotací, aby se mohlo přistoupit ke komplexním rekonstrukcím. Dle prvotních informací by jistá možnost měla být z fondů EU, které počítají s investicemi do dopravní infrastruktury. Zda na tyto dotace dosáhneme, bude z velké části záležet nejen na našich schopnostech vypracovat kvalitní projekt ale i na našich finančních možnostech se na opravách podílet.

Ing. Miluše Burešová
místostarostka


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru