Odpady

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství, 2016 [PDF 1.62 MB]

Plán odpadového hospodářství, 2012 [PDF 381.9 kB]

Plán odpadového hospodářství, 2006 [PDF 1.05 MB]

Výdaje a příjmy města

Výdaje a příjmy města, 2023  [PDF 476.79 kB]

Výdaje a příjmy města, 2022 [PDF 432.06 kB] 

Výdaje a příjmy města, 2021 [PDF 432.6 kB]

Harmonogram svozu odpadu - rok 2024

Jak zaplatit za odpad

Velikost nádoby

Zvolte si odpovídající velikost nádoby podle množství Vámi vyprodukovaného odpadu. Podle velikosti nádoby se vypočítá platba za odpad. Například u běžné velikosti popelnice 120 litrů bude roční platba 3.120 Kč. Nejmenší nádoba má velikost 60 litrů (tomu odpovídá platba 1.560 Kč za rok).

Formulář

Vyplňte formulář "Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci". Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: radnice@mestotynec.cz, nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu.

FORMULÁŘ - Prohlášení o počtu a velikosti nádoby na odpad

Formulář je možné si vyzvednout i na podatelně MěÚ.

Na základě vyplněného formuláře bude vypočten poplatek, přiděleno číslo plátce (variabilní symbol) a na nádoby bude umístěn identifikační čip.  

Čipování

Nechte si nádobu na odpad očipovat. Čipování nádob si domluvte s Michalem Petráškem, ředitelem Technických služeb Týnec, tel. 777 241 039.

Úhrada

Variabilní symbol Vám sdělí na odboru majetku.

Úhrada převodem na účet 19-320082359/0800, specifický symbol 560.

Úhrada v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Týnec.

Složenky se neposílají. 

Dotazy

Často kladené dotazy (pdf) - otázky a odpovědi na bežné situace.

Informace pro všechny chatové osady (pdf) - změny od 1. 1. 2024 u společných stání v rekreačních lokalitách

Vaše dotazy zodpoví

Michal Petrášek, ředitel TS Týnec, tel. 777 241 039

Ing. Petr Drahoňovský, kancelář starosty, tel. 778 097 516

 

Legislativa, která upravuje poplatek za odpad

V rámci činnosti Městského úřadu Týnec nad Sázavou jsou poskytovány informace související s komunálním a tříděným odpadem.

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby mají možnost uzavření smlouvy na svoz odpadu s městem Týnec nad Sázavou.

Problematiku nakládání s odpady řeší zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Každá obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného občany, včetně jeho nebezpečných složek. Občan je tak povinen komunální odpad třídit a odkládat odděleně na takto určená místa. Systém nakládání s komunálním odpadem stanoví město obecně závaznou vyhláškou.

Obecně závazná vyhláška města Týnce nad Sázavou

  • o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  • o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Provádíme změny v systému odpadového hospodářství. Cílem je snížení množství komunálního směsného odpadu a zlepšení třídění. Nový systém umožnuje lépe plánovat svozové trasy. Důležité bude zavedení identifikačního systému nádob. Nádoby jsou proto vybaveny čipem, který zajistí jejich nezaměnitelnost. Čipy umožňují evidenci nádoby (určení typu, velikosti, stanoviště, majitele nádoby) a také zjištění množství produkovaného odpadu dle jednotlivých domů. Nádoby jsou zaregistrované do evidenčního systému Technických služeb Týnec. Velikost odpadové nádoby by měla odpovídat množství vyprodukovaného odpadu. Nádoba, která nebude označena čipem a zavedena v systému, nebude v roce 2024 obsluhována.

Od ledna 2024 již poplatek za komunální odpad nebude vázán k trvalému pobytu, ale poplatníkem se stává vlastník rodinného domu, bytového domu nebo rekreační chaty v Týnci nad Sázavou. Poplatek je stanoven za rezervovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad, tzn. za velikost nádoby.

Jak třídit správně

Jak správně nakládat s odpadem

Odpad

do nádoby patří

do nádoby nepatří

místo odevzdání způsob zneškodnění

PAPÍR

čistý papír, noviny, časopisy, knihy, letáky, kancelářský papír, kartonové a lepenkové obaly –rozložené!

papír znečištěný, mastný, rozmočený, pleny, hygienické potřeby

do kontejnerů rozmístěných po městě (nebo sběrné suroviny), odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

PLAST A NÁPOJOVÝ KARTON

PET lahve, plastové fólie, obaly od šamponů, obaly od destilované vody, polystyren, obaly od rostlinných olejů, kelímky od jogurtů, tetrapackové a papírové obaly od nápojů

obaly od nebezpečných chemikálií, syntetických a minerálních olejů

do kontejnerů rozmístěných po městě, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

SKLO (není nutné třídit podle barvy skla) láhve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule

lahve od nápojů, sklenice od kompotů, okenní tabule, porcelánové a keramické střepy, zrcadla, skla s drátěnou výplní, zářivky, výbojky, autoskla

do kontejnerů rozmístěných po městě, bez ohledu na druh skla nebo barvu kontejnerů, odpad je svezen na třídící linku, dotříděn a odvezen ke zpracovateli

BIOODPAD

kompostovatelné odpady, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky potravin rostlinného původu, čajové sáčky, listí, tráva

maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, obaly od zeleniny

do kompostu, kompostéru nebo nádob u nemovitostí (poskytují TS), větší objem bioodpadu je možno přivézt na kompostárnu Želivec – Sulice

VÝROBKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU

kompletní lednice a mraznice, televizory a PC technika, pračky, sporáky, rádia, mixéry, výbojky, zářivky - pouze na sběrný dvůr, ne do červeného kontejneru, elektronářadí, elektronické hračky

nekompletní zařízení, nebezpečný odpad

kompletní elektrozařízení odebereme ve sběrném dvoře, menší elektrospotřebiče je možné vhazovat do červených kontejnerů označených logem ASEKOL / odpad je rozdělen na jednotlivé druhy a předán oprávněným osobám k likvidaci

KOMUNÁLNÍ ODPAD odpad, který není nebezpečný a nelze ho dále využít nebezpečné odpady, stavební odpady, tekuté odpady, elektrozařízení, tráva, listí do popelnic nebo kontejnerů označených platnou etiketou, odpad je odvezen a ukládán na skládku
KOVY kovové obaly, kovové předměty, výrobky z hliníku, a barevných kovů

kovem povrchově upravené plasty, sklo a keramika, plechovky od oleje, nebezpečných chemických látek a syntetických barev

do kontejnerů rozmístěných po městě, do sběrných surovin nebo sběrného dvora (možné odevzdat pouze po oddělení plastů, skla, dřeva – jen čistý kov)

OLEJE A ROSTLINNÉ TUKY

použité rostlinné kuchyňské oleje živočišné tuky, syntetické a minerální oleje

do černých 240l nádob označených pro třídění použitých rostlinných olejů, v plastových uzavřených PET lahvích

TEXTIL čistý a suchý textil znečištěný a vlhký textil do bílých kontejnerů (Diakonie, DIMATEX), nejlépe v plastových pytlích
AZBEST střešní krytina s azbestem (eternit) znečištěná krytina oleji a dalšími nebezpečnými látkami

po objednání pouze na skládku, TS mohou zajistit dopravu, uložení na skládce si zajistí a hradí původce odpadu

OBJEMNÝ ODPAD vyřazený nábytek, koberce, matrace – vše musí být roztříděno na dřevo, kování, plasty, sklo... odpad, který se dá odložit do nádob TKO, pneumatiky, kovy apod. do sběrného dvora, kapacita sběrného dvora je omezena, je třeba se objednat předem
NEBEZPEČNÝ ODPAD

zbytky rozpouštědel, chemikálií, kyselin, barvy, oleje, obaly od barev, chemikálií, rozpouštědel, lepidla, prošlé léky, akumulátory, baterie, rozbité výbojky, rozbité zářivky, nekompletní lednice, televizory a počítačová technika

pneumatiky (odevzdávají se pouze do pneuservisu)

do sběrného dvora, odpad je rozdělen na jednotlivé druhy a předán oprávněným osobám k zneškodnění, uložení není zpoplatněno

STAVEBNÍ ODPAD zbytky cihel, betonů, tašky, zemina, kamení odpad znečištěný chemikáliemi, oleji, mastnotou, asfaltem a azbestem

po objednání pouze na skládku. V malém množství lze odpad předat na sběrném dvoře, služba je zpoplatněna

Nádoby na použité oleje

Ve spolupráci se společností Černohlávek Oil zajišťujeme odvoz a likvidace použitých rostlinných olejů a tuků. 

Hlavním důvodem sběru jedlých olejů je zabránit jejich vylévání do kanalizace, což představuje velkou environmentální zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody. Vylévání olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení a celé kanalizační sítě. V takovém případě se pro čištění používají vysoce účinné chemikálie, čímž se do odpadních vod dostávají další škodlivé látky. Je tedy v zájmu všech, aby se tato vysoká zátěž pro životní prostředí co nejrychleji snížila. Pro zajímavost uvádíme, že 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody.

V současné době máme po Týnci a místních částech rozmístěno 17 nádob na shromažďování použitých rostlinných olejů a tuků a dalších šest jsme objednali. Tyto nádoby jsou konstruovány na vhazování uzavřených PET lahví (ne skleněných) nebo lahví podobného průměru. Stále ale řešíme odkládání velkých lahví a kanystrů s oleji u sběrných nádob. Je třeba si uvědomit, že v takovém případě musí za tyto jedince někdo oleje přelít do PET lahví, aby mohly být svezeny. Navíc se jedná o zakládání černých skládek, čímž zakladateli skládky hrozí podle přestupkového zákona pokuta. Bohužel se objevují i případy odkládání vyjetých motorových olejů, které jsou považovány za nebezpečný odpad.

Do sběrné nádoby

PATŘÍ: přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích

NEPATŘÍ: sádlo, lůj, motorový olej 

OLEJ DO NÁDOBY NEVYLÉVEJTE –  VHAZUJTE POUZE V PET LAHVÍCH!

Děkujeme, že správně třídíte

Podporujeme domácí kompostování

V Týnci nad Sázavou se objevil nový druh „kontejnerů“. Jedná se také tzv. biotejnery, což jsou kompostéry určené pro systémové řešení nakládání s kuchyňskými zbytky a případně také s jiným biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu, a to přednostně v zástavbě bytových a panelových domů. V současné době máme rozmístěno 6 kusů těchto kontejnerů (lokality Na Kněžině, kolonka, sídliště Chrást, Okružní, Komenského, Družstevní). Je to další z možností, jak odkládat bio odpad. Systém veřejných nádob bude nadále fungovat.

Jedná se o pilotní projekt, od kterého si slibujeme především v sídlištní zástavbě omezení znečištění bioodpadu jiným odpadem. V období, kdy nedochází k pravidelnému vývozu, zejména v zimě,  umožnujeme občanům předání bio odpadu správným způsobem a tento odpad tak nemusí končit v černých nádobách.

Jedná se o projekt – Domácí kompostování – Technické služby Týnec s.r.o., jehož cílem je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Středočeského kraje pořízením kompostérů, biotejnerů a štěpkovače. Hrazen je z dotačního titulu EU a realizaci zajišťují Technické služby Týnec.

Biologicky rozložitelný odpad tvoří mnohdy až 40 % domovního odpadu, který běžná domácnost produkuje. Některé zdroje uvádí, že tohoto odpadu běžná domácnost se zahradou vyprodukuje až 180 kg na osobu ročně. Velký podíl však tvoří také zbytky z kuchyně a pečivo, proto i ve směsných nádobách u bytových a panelových domů končí v průměru 30-40 % bioodpadu. Tento odpad lze však s minimální námahou a zdarma proměnit ve velice kvalitní a cennou surovinu – kompost. Cílem Biotejneru je tedy rozšířit možnosti kompostování i do zástavby panelových a bytových domů, aby tato cenná surovina nekončila zbytečně na skládce či ve spalovně.

Dalším krokem projektu byla i podpora domácího kompostování. TS nabízely možnost bezplatného získání kompostéru, o objemech 1 m3 (45 ks) a 2m3 (15 ks). Výdej těchto kompostérů byl již ukončen.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

Technické služby Týnec

Kontakt

Technické služby Týnec s. r. o.
Brodce 47, Týnec nad Sázavou
IČ: 02457776
Telefon: 317 701 238
Mobil: 725 561 470, 606 732 643
E-mail: info@tstynec.cz
Webové stránky: www.tstynec.cz

Technické služby zajišťují

Sběrné místo na Brodcích

Sběrné místo je zajištěné místo, kam mohou občané města Týnec nad Sázavou v provozní době odevzdávat odpady:

  • Nebezpečný odpad - do určitého množství a druhu zdarma. Jedná se např. o zbytky barev, vyjeté oleje, olověné akumulátory, zbytky ředidel, rozpouštědel.
  • Bezplatně je možné odevzdat i kompletní elektrozařízení. Jedná se o lednice a mrazáky, televizory, počítače, vysavače, elektronářadí, výbojky, zářivky.
  • Pokud je elektrozařízení nekompletní, bude požadován poplatek za odevzdání nekompletního elektrozařízení - jedná se již o odpad.
  • Ostatní odpad - koberce, objemný odpad, bioodpad, tonery z tiskáren