Přístavba školy

Přístavba školy byla zastavena

Město ukončilo spolupráci s firmou DAKA Stav s.r.o., zastoupenou jednatelem Davidem Kaštánkem. Důvody odstoupení od Smlouvy o dílo jsou uvedeny níže. Většina z nás, a to i z řad nestavebníků, však nejspíš sama zaregistrovala, že stavba neprobíhá tak, jak se očekávalo, a jak se DAKAStav s.r.o. ve Smlouvě o dílo zavázal. Vzhledem k tempu prací a neprofesionalitě pracovníků pod vedením stavbyvedoucího bez odborné způsobilosti Jaroslava Světlíka, by se děti nových učeben pravděpodobně nedočkaly. Nutno dodat, že firmě DAKA Stav s.r.o. bylo dosud vyplaceno jen, to co opravdu prostavěla. Vzhledem k přidělené dotaci a důkladné kontrole jejího využití, není možné proplácet práce, které ještě nenastaly.

Školu dostavíme

V současné době stavbu zabezpečíme proti poškození povětrnostními vlivy a vypíšeme nové výběrové řízení na dokončení stavby. Zároveň jednáme s poskytovatelem dotace o vzniklé situaci. Je možné, že přijdeme o část dosud nečerpané dotace. Poskytovatel ale může umožnit čerpat dotaci i v roce 2018. Bez ohledu na výsledek těchto jednání přístavbu školy dokončíme i bez případné dotace a vzniklou škodu budeme požadovat po společnosti DAKA Stav, s.r.o., případně přímo po jejím jednateli Davidu Kaštánkovi.

Věříme, že 3. září 2018 zahájíme školní rok i v nové budově školy.


Odstoupení od Smlouvy o dílo na zhotovení díla „ Přístavba ZŠ města Týnec nad Sázavou“

Město Týnec nad Sázavou odstupuje od Smlouvy o dílo na zhotovení díla „ Přístavba ZŠ Města Týnec nad Sázavou“, uzavřené 6. 10. 2016 se společností DAKA Stav s.r.o., se sídlem Luční 1867, Staré Město 686 03, IČO: 26244161, zastoupená jednatelem Davidem Kaštánkem, z důvodu podstatného porušení této Smlouvy o dílo zhotovitelem.

K podstatnému porušení smlouvy došlo zejména v těchto skutečnostech:

  • Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem porušují na staveništi pravidla bezpečnosti práce.
  • Zhotovitel závažně porušuje technologickou kázeň při realizaci díla.
  • Zhotovitel neobstarává nebo zanedbává obstarání potřebných věcí, služeb a pracovních sil pro realizaci a dokončení díla v souladu se Smlouvou o dílo. Stavbyvedoucím je osoba (Jaroslav Světlík), která k této činnosti nemá dostatečnou odbornou způsobilost.
  • Zhotovitel i přes opakované urgence nerealizuje své povinnosti dle Smlouvy o dílo řádně a v požadované kvalitě. I přes prodloužení termínu plnění prostřednictvím Dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2017 je zhotovitel, DAKA Stav s.r.o., s realizací plnění dle Smlouvy o dílo ve značném prodlení.

Zapsal: L. Morávková, 28.07.2018 v 11:08

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru