Strategie rozvoje regionu Posázaví 2015

Sociální začleňování, mezigenerační soužití, vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé z priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. Jsou zahrnuty v připravované Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která bude důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných informací by do Posázaví mělo v období 2014–2020 přijít dohromady kolem 186 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. První výzvy k podání žádostí o dotace by měly být vypsány na začátku roku 2016. Žadatelé by už proto měli začít s přípravou projektů.

„Výkonný výbor Místní akční skupiny (MAS) Posázaví ve spolupráci s Kontrolním výborem a Výběrovou komisí pracují na specifikaci cílů rozvoje regionu. Snažíme se určit směr toku financí tak, aby odpovídal mezigeneračním potřebám obyvatel regionu. Daleko větší tlak a vazba jsou na sociální inkluzi, odpadl spolkový i zájmový život, prostor se hodně otevírá sociálnímu podnikání a začleňování znevýhodněných nebo sociálně vyloučených skupin osob,“ řekl předseda Výkonného výboru Miroslav Němec.

Nyní se podle něj specifikují oblasti podpory, takzvané fiche. „Mělo by jich být devět a v tuto chvíli se připravují alokace peněz a preferenční kritéria pro každou z nich. Odsouhlasit je musí ještě Programový výbor MAS,“ konstatoval Miroslav Němec. Výkonný výbor si ke spolupráci přizval Kontrolní výbor a Výběrovou komisi, a to kvůli jejich zkušenostem s výběrem projektů v minulém programovacím období. „Je to hodně důležité zejména pro zacílení jednotlivých fichí na konkrétní skupinu lidí,“ zdůvodnil Miroslav Němec. Zůstane se také u osvědčeného principu výběru projektů – žadatelé je budou muset veřejně obhájit před Výběrovou komisí, čemuž bude opět předcházet výjezd komisařů na plánovaná místa realizace projektů.

Ověřenou metodu výběru projektů k financování podporuje i členka Výkonného výboru Lucie Onderčaninová. „Snažíme se vyjít ze zkušeností minulých let. Snažíme se podchytit a odstranit případné otazníky, které se v minulosti vyskytly, aby to žadatelé měli co nejjednodušší, aby výběr měl co nejméně slabých míst a byl co nejtransparentnější,“ řekla. Navrhované fiche podle ní ale obsahují nová témata a podporují jiné oblasti než dosud.

Výkonný výbor navrhl vytvořit následující fiche: Bezpečná cesta nejen do školy, Vzdělávání, Rodinná komunitní centra, Sociální komunitní centra, Sociální podnikání, Sociální a komunitní služby v komunitě, Sociální podnikání, Agroturistika a podpora místních výrobců a Lesy, voda, rekreace. Podle předběžných návrhů by na ně z Integrovaného regionálního operačního programu mělo jít 106 083 000 Kč, z Programu rozvoje venkova 50 314 000 Kč a z Operačního programu Zaměstnanost do 30 milionů Kč.

V letech 2007–2013 výrazně pomáhal k naplnění strategie rozvoje regionu Posázaví Strategický plán LEADER, financovaný z evropských peněz. MAS Posázaví, která ho administrovala, z něj rozdělila mezi žadatele kolem 90 milionů korun. Byla za ně postavena nová hřiště, opraveny kapličky a hasičské zbrojnice, vybudována vesnická muzea nebo naučné stezky.

Jaroslava Tůmová

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com

Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru