Projekty a dotace

Byla schválena žádost o příspěvek z Fondu solidarity EU prostřednictvím Středočeského kraje na povodňové škody. Město prokázalo a uplatnilo do tohoto fondu uhrazené výdaje spojené s povodněmi v roce 2013 a obdrží částku ve výši 979 590 Kč.

Byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Předložený projekt řeší bezbariérový přístup do budovy MěÚ Týnec nad Sázavou a zahrnuje i instalaci vnějšího výtahu a další navazující stavební úpravy pro bezbariérové zpřístupnění I. a II. NP objektu.

V prosinci 2014 skončila pětiletá udržitelnost projektu „Regionální akce v Týnci nad Sázavou“. Při závěrečné kontrole poskytovatele dotace (Regionální operační program Střední Čechy) nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti ani nedostatky. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno v roce 2008 materiální vybavení (sada ozvučení, projektor, notebook, promítací plátno, fotoaparát, židle, lavice, mikrofony a jiné) pro pořádání regionálních akcí Keltský večer, Týnecký střep, Letní divadelní scéna, Den dětí a sportu, Cena města Týnce nad Sázavou, Přehlídka dechovek a Významný občan Týnce nad Sázavou. Všechny tyto akce jsou již tradičními společenskými a kulturními událostmi města a jejich pořádání bude pokračovat i nadále.

V lednu proběhla veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Středočeského kraje na čerpání účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci krizové situace - Povodně 2013. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a nedostatky.

V únoru se uskutečnila další veřejnoprávní kontrola Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Týnci nad Sázavou“. Tento projekt byl financován z Operačního programu životního prostředí v roce 2013. Kontrola nezjistila žádné nesrovnalosti ani nedostatky.

Blíží se vypsání výzev o dotace z Fondů Středočeského kraje. Na únorovém Zastupitelstvu se bude schvalovat aktualizace pravidel pro poskytování dotací z fondů Středočeského kraje pro rok 2015. Pravidla budou zveřejněna vždy s vypsanou výzvou u jednotlivých fondů na webu Středočeského kraje. Zastupitelstvo Středočeského kraje proběhlo 23. února 2015 a již by měly být zveřejněny první vypsané výzvy o dotace.

Z jednotlivých Fondů bude možné žádat například na:

  • sportovní a tělovýchovná zařízení
  • dětská hřiště
  • hasičské zbrojnice
  • obnovu kulturních památek a drobných památek
  • podporu sociálních služeb
  • vodohospodářskou infrastrukturu
  • podporu malého a středního podnikání, chráněných dílen a tradičních řemesel

Po vyhlášení výzvy bude mít každá oblast specifikované přesné podmínky a možné žadatele.

Příklady žadatelů: školy a školská zařízení, organizace pracující s dětmi a mládeží, sportovní subjekty, nestátní neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby, obec, svazek obcí nebo sdružení obcí, spolky aj. dle jednotlivých Fondů.

Občanská sdružení – spolky po 1. lednu 2014

Připomínám nutnost nové registrace občanských sdružení, které se dle zákona 83/1990 Sb. O sdružování občanů a nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb., dále „NOZ“) staly spolky.

Dle § 3042 NOZ je každá právnická osoba povinna ve lhůtě 2 let (tj. do 31. 12. 2015) přizpůsobit nové právní úpravě svůj název. § 3041 odst. 2 NOZ ukládá spolkům uvést do 3 let (tj. do 31. 12. 2016) své stanovy do souladu s novou právní úpravou a doručit je orgánu, který vede veřejný rejstřík – k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Martina Höhnová, DiS.

projektová manažerka


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru