Výběrové řízení - ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Kancelář starosty vyhlašuje výběrové řízení na ředitele / ředitelku Kulturního centra Týnec, příspěvkové organizace

Zákonné předpoklady:

 • Trestní bezúhonnost
 • Způsobilost k právním úkonům

Požadavky povinné:

 • Min. 5 let praxe ve vedoucí pozici
 • Praxe ve vedení organizace
 • Vysoká úroveň manažerských dovedností
 • Znalost problematiky fungování příspěvkové organizace
 • Znalost požadavků na provoz a správu nemovitostí
 • Znalost ekonomického řízení organizace
 • Orientace v prostředí veřejné podpory a vazeb organizací zřizovaných obcemi
 • Orientace v legislativě spojené s grantovým a dotačním systémem z pohledu příjemce
 • Znalost práce na počítači, především v kancelářských a účetních aplikacích
 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Požadavky doporučené:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání
 • Minimálně 5 let praxe ve vedení organizace
 • Znalost cizího jazyka s preferencí angličtiny (min. úroveň B1)
 • Orientace v oboru kultury a muzejnictví
 • Orientace v oblasti řízení cestovního ruchu
 • Orientace v oboru provozu hotelu a gastroprovozu
 • Orientace v oblasti provozu veřejné knihovny
 • Orientace v oblasti provozu turistického informačního centra

Základní vymezení funkce ředitele organizace:

 • Ředitele organizace jmenuje a odvolává Rada města Týnec nad Sázavou
 • Ředitel je ve smluvním vztahu k organizaci
 • Ředitel je statutárním orgánem organizace, řídí její činnost a jedná jejím jménem

Náplň práce ředitele organizace v postavení ředitele:

 • Zajišťuje kompletní provoz organizace
 • Plní úkoly odpovědného vedoucího a je oprávněn jednat ve všech věcech týkajících se provozu
 • Zajišťuje obchodní strategii organizace – aktivně nabízí služby organizace, aktivně vyhledává potenciální odběratele služeb
 • Navrhuje interní předpisy organizace, zejména organizační a pracovní řád
 • Rozhoduje samostatně o personálním složení organizace, plní funkce zaměstnavatele
 • Řídí pracovní porady
 • Vytváří střednědobé a dlouhodobé finanční plány a strategie a odhady cashflow
 • Stanovuje informační toky a údaje pro hodnotové řízení organizace (pohybu nákladovosti, výsledků, zisku a vývoje finančních veličin)
 • Vyhodnocuje ekonomická data a hodnotí ekonomickou efektivnost organizace a posuzuje obchodní, investiční, technické, výrobní a jiné záměry z hlediska ekonomické efektivity, je odpovědný za cenotvorbu u produktů organizace
 • Je povinen pravidelně při zasedáních Rady města poskytovat tomuto orgánu organizace informace o činnosti organizace
 • Řídí rozpočet Organizace a odpovídá za jeho plnění
 • ověřuje účetní doklady
 • Navrhuje daňové optimalizace a ve spolupráci s odborníky řeší specifické daňové případy
 • Posuzuje návrh propagačních kampaní a posuzuje možný rozsah poskytovaných služeb ze strategického hlediska
 • Uzavírá smlouvy související s činností a provozem organizace
 • Má přímou odpovědnost při tvorbě a naplňování firemního stylu: odpovídá za tvorbu norem vystupování pracovníků organizace a za vymáhání jejich dodržování
 • Odpovídá za jednotné vystupování Organizace a naplňování cílů Organizace
 • Odpovídá za budování důvěryhodnosti Organizace a pozitivní prezentaci Města Týnec nad Sázavou;
 • Odpovídá za organizační zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, včetně vydání příslušného organizačního řádu, havarijního plánu pro zdolávání mimořádných událostí a dopravně provozního řádu a za dodržování těchto norem, jakož i obecně platných právních přepisů upravujících tyto oblasti

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Jméno a příjmení, titul uchazeče
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa
 • Telefonický a e-mailový kontakt
 • Datum a vlastnoruční podpis uchazeče

Přílohy přikládané Uchazečem k přihlášce:

 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Strukturovaný profesní životopis s jasnou specifikací doby řízení týmu a manažerské dovednosti s ohledem na povinné a doporučené požadavky výše uvedené
 • Motivační dopis v rozsahu maximálně 2 strany A4 s termínem možného nástupu do funkce
 • Stručná koncepce rozvoje organizace na 2 roky maximálně 1 strana A4
 • Prezentace v maximální délce 2 minuty na téma „Jaké jsou priority konceptu uchazeče a jeho výhody, osobnostní přidaná hodnota pro výběr na post ředitele“ (ve formátu ppt, pptx nebo pdf) – v písemné formě bude předána vytištěná prezentace ve formě barevných listů
 • Originál Výpisu z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • Čestné prohlášení uchazeče, že proti jeho osobě není vedeno trestní nebo soudní řízení
 • Podepsané Čestné prohlášení uchazeče o vazbě jeho osoby na další firmy (majitel, jednatel, statutární orgány apod.)

Co nabízíme:

 • Samostatnou a odpovědnou práci s velkou mírou seberealizace při budování nové organizace v oblasti kultury, hotelnictví, cestovního ruchu, muzejnictví a knihovnictví

Podklady přístupné na webu www.kctynec.cz:

Zakladatelská listina příspěvkové organizace

Podklady na vyžádání:

Rozpočet organizace a jeho plnění v prvním roce provozu organizace

Interní směrnice a organizační řády

Zdroje informací:

www.kctynec.cz

www.hoteltynec.cz

www.hradtynec.cz

www.knihovnatynec.cz

Proces výběru:

09.12.2022 budou uchazečům, kteří splní požadavky a doloží požadované přílohy, odeslány e-mailem pozvánky k účasti na konkurzu konaném

16.12.2022 – konkurz s pohovorem – konkurz bude zahájen osobní maximálně pětiminutovou (čas bude striktně dodržen) prezentací uchazeče

Nástup do funkce:

Nástup do funkce je předpokládán nejdříve od 01.01.2023 nebo dohodou.

Písemnou přihlášku do konkurzu včetně všech příloh doručí uchazeč/ka na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního centra Týnec nad Sázavou na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou nejpozději do 08.12.2022 do 12:00 hodin v zalepené obálce s označením Konkurz na ředitele KC Týnec nad Sázavou - NEOTVÍRAT.

Případné další dotazy zodpoví Mgr. Petr Znamenáček, místostarosta, e-mail: znamenacek@mestotynec.cz, tel. 317 701 931.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlášit nové konkurzní řízení.

Týnec nad Sázavou 09.11.2022


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru