Usnesení ZM č. 06 - 17.09.2019

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 16.09.2019 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2019/6/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2019/6/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: MVDr. Daniela Mustafa Ali, Ing. Martin Hruška, Vlastimil Vanžura


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2019/6/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Mgr. Petr Znamenáček


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2019/6/4

Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2102/8 o výměře 1397 m2 a části obecního pozemku parc. č. 2093/13 o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Pecerady.


Usnesení č. ZM2019/6/5

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 3204/1 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Podělusy.


Usnesení č. ZM2019/6/6

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod pozemků:

 1. parc. č. 4634/2 o výměře 15 m2 a parc. č. 4634/3 o výměře 38 m2, které byly odděleny z pozemku parc. č. 4634/1 geometrickým plánem č. 1868-1946/2019 pro rozdělení pozemku a změnu obvodu budovy vyhotoveným dne 25.06.2019, a
 2. parc. č. 4643/2 o výměře 55 m2 a parc. č. 4643/3 o výměře 2 m2, které byly odděleny z pozemku parc. č. 4643 geometrickým plánem č. 1868-1946/2019 pro rozdělení pozemku a změnu obvodu budovy vyhotoveným dne 25.06.2019,

vše v katastrálním území a obci Týnec nad Sázavou a následné uzavření darovací smlouvy ohledně těchto pozemků. Město získá pozemky, na kterých se nachází obecní chodník.


Usnesení č. ZM2019/6/7

Zastupitelstvo schvaluje vzájemné darování (směnu) pozemků v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Brodce, tak že město bezplatně získá části pozemků parc. č. 4542, parc. č. st. 700, parc. č. st. 1815 a parc. č. st. 1816 o celkové výměře 317 m2, na kterých město vybudovalo chodník, a daruje části pozemků parc. č. 4607/2 a 4609/2 o výměře 80 m2, na kterých se chodník nenachází.


Usnesení č. ZM2019/6/8

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. st. 288/1 o výměře 45 m2 a parc. č. 772/5 o výměře 67 m2 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2019/6/9

Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 3069/19 o výměře 762 m2 a parc. č. 3069/20 o výměře 230 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 870.985 Kč, tj. za cenu dle znaleckého posudku, který vypracoval Ing. Jan Jiráň pod č. 1571/9/2019 dne 14.04.2019.


Usnesení č. ZM2019/6/10

Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové smlouvy o výpůjčce mezi městem Týnec nad Sázavou (půjčitel) a Základní školou Týnec nad Sázavou (vypůjčitel).


5. Informace o stavu územního plánu Týnec nad Sázavou, rozhodnutí o žádostech a pořízení změny č. 3 územního plánu

Usnesení č. ZM2019/6/11

Zastupitelstvo

 1. Bere na vědomí informaci
  1. o stavu Územního plánu Týnec nad Sázavou
  2. o rozhodnutí rady o uzavření smlouvy s oprávněnou osobou paní Zdeňkou Klenorovou
 2. Rozhoduje
  1. podle ust. § 55a odst. (2) stavebního zákona o pořízení změny č. 3 územního plánu Týnec nad Sázavou zkráceným postupem a schvaluje Obsah změny č. 3 územního plánu Týnec nad Sázavou (datovaný září 2019);
  2. podle ust. § 55 odst. (1) stavebního zákona o zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu;
  3. podle ust. § 44 písmene c) a d) stavebního zákona o žádostech navrhovatelů dle přílohy Posouzení žádostí o změnu územního plánu - ve všech žádostech - nesouhlasí s pořízením změny územního plánu. To znamená, že zastupitelstvo nesouhlasí s pořízením změny č. 4 územního plánu.
 3. Určuje jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 3 územního plánu Týnec nad Sázavou Mgr. Martina Kadrnožku, starostu města.
 4. Určuje jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Zprávy o uplatňování ÚP Týnec nad Sázavou Mgr. Martina Kadrnožku, starostu města.

6. Zápůjčka 1,1 mil pro RUAH na předfinancování projektu

Usnesení č. ZM2019/6/12

 1. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky pro RUAH o.p.s. ve výši 1,100.000 Kč na předfinancování Projektu Obce blíže lidem – Rozvoj terénní a komunitní sociální práce ve venkovských lokalitách, č. proj. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011854, č. PART 19001. Zápůjčka bude splacena do 31.12.2019.
 2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zápůjčce.

7. Účelový převod prostředků z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města

Usnesení č. ZM2019/6/13

Zastupitelstvo schvaluje trvalý převod částky 1.000.000 Kč z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města. Převod proběhl v roce 2009

.

8. 7. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2019

Usnesení č. ZM2019/6/14

Zastupitelstvo schvaluje 7. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2019.


9. Poskytnutí dotace z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studen

Usnesení č. ZM2019/6/15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z programu č. 4 - podpora výstavby nových studen paní M. P., M. M., J. P., J. K., panu P. N. a T. H., každému ve výši 30.000 Kč.


10. Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. ZM2019/6/16

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


11. Udělení ocenění Významný občan

Usnesení č. ZM2019/6/17

Zastupitelstvo schvaluje udělení ocenění Významný občan města Týnec nad Sázavou panu Zdeňku Březinovi.


12. Jmenování koordinátora zdravého města

Usnesení č. ZM2019/6/18

Zastupitelstvo pověřuje Ing. Denisu Vrbickou, DiS. koordinátorkou projektu Zdravé město a MA21.


V Týnci nad Sázavou 16.09.2019


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru