Usnesení ZM č. 03 - 11.02.2019

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 11.02.2019 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2019/3/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2019/3/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Roman Hudrlík, Ing. Martin Hruška, Mgr. Marta Vacková


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2019/3/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Zbyněk Bartl


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2019/3/4

Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 1165/3, 1165/5, 1165/6, 1165/7, 1165/9 a 1165/12 o celkové výměře 5646 m2 v katastrálním území Čakovice u Řehenic.


Usnesení č. ZM2019/3/5

Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků parc. č. 314, 318, 332, 333 a 335 o celkové výměře 2213 m2 za část obecního pozemku parc. č. 415/1 o výměře cca 2200 m2 vše v katastrálním území Krusičany. Směna bude bez doplatku, náklady s převodem spojené uhradí město.


Usnesení č. ZM2019/3/6

  1. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 3212/6, 3212/8 a 3212/9 v katastrálním území Podělusy o celkové výměře 1566 m2 za cenu dle znaleckého odhadu, tj. za 212.380 Kč + DPH + náklady s převodem spojené.
  2. Zastupitelstvo schvaluje uzavření budoucí smlouvy kupní na odkoupení části pozemků parc. č. 3199/2 a 3212/7 v katastrálním území Podělusy, na kterých se bude nacházet nově vybudovaná a zkolaudovaná komunikace (rozšíření stávající komunikace na pozemku parc. č. 3162/18), včetně této komunikace za cenu maximálně 212.380 Kč vč. DPH. Náklady s převodem spojené hradí prodávající.

Usnesení č. ZM2019/3/7

Zastupitelstvo doplňuje usnesení č. ZM2016/14/8 ze dne 12.12.2016 tak, že upřesňuje náklady s převodem spojené – zejména odhad, geometrický plán, odnětí z lesního pozemku, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí atd. Nové znění usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 3116/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou, na kterém má žadatel postavenou garáž, za odhadní cenu, nejméně však 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (zejména odhad, geometrický plán, odnětí z lesního pozemku, kolek na návrh na vklad do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí atd.).


5. I. rozpočtové opatření zastupitelstva města pro rok 2019

Usnesení č. ZM2019/3/8

Zastupitelstvo schvaluje 1. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2019.


6. Jmenování osadních výborů

Usnesení č. ZM2019/3/9

Zastupitelstvo schvaluje složení osadních výborů:

  1. Chrást nad Sázavou - vesnice - 6 členů - předseda: Bedřich Pešan; členové: Světlana Drábová, Martin Janoch, Michal Horňák, Michal Andrlík, Stanislav Jirák
  2. Chrást nad Sázavou - sídliště - 5 členů - předseda: Josef Štilc; členové: Jaroslav Míček, Ivana Vatechová, Milan Krejzl, Antonín Lacina
  3. Pecerady - 7 členů - předseda: František Ptáčník; členové: Iva Vrbová, Irena Jalovecká, Jitka Šotková, Zdeněk Radačovský, Jaroslav Žaba, Tomáš Jirásek
  4. Krusičany - 7 členů - předseda: Martin Chocholoušek; členové: Milan Mašek, Eva Marková, Pavel Franěk, Martin Jahoda, Vlastimil Skopec, Vladislava Reissigová
  5. Podělusy - 6 členů - předseda: Eva Toušová; členové: Dagmar Váňová, Zdeněk Mrha, Petr Papež, Lucie Matoušková, Jan Šitner
  6. Čakovice - 7 členů - předseda: Petr Mergeš; členové: Martin Chrudimský, Petr Kadeřábek, Michal Klenovec, Jan Randýsek, Jiří Šamlot, Alexandr Wurm
  7. Brodce - 3 členi - předseda: Jan Gavenda; členové: Josef Skupa, Miroslava Černá
  8. Zbořený Kostelec - 5 členů - předseda: Ludmila Šiňorová; členové: Vladimír Kříž, Martina Králíková, Vladimír Boháček, Filip Novák

7. Poskytnutí dotací na podporu spolkové činnosti

Usnesení č. ZM2019/3/10

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací města spolkům ve vyhlášeném dotačním programu:

I. Na podporu pravidelné sportovní a zájmové činnosti, na akce pro děti a veřejnost.

Příjemce Účel Dotace
FK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 285 000 Kč
TJ JAWA Pecerady, z.s. Podpora činnosti spolku 30 000 Kč
TJ JAWA Brodce, z.s. Podpora činnosti spolku 5 000 Kč
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 74 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 38 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou, z.s. Podpora činnosti spolku 44 000 Kč
TJ Zbořený Kostelec, z.s. Podpora činnosti spolku 4 000 Kč
Divadlo Netopýr, z.s. Podpora činnosti spolku 11 000 Kč
MC Motýlek Týnec nad Sázavou Podpora činnosti spolku 33 000 Kč
Junák - český skaut Podpora činnosti spolku 20 500 Kč
SDH Pecerady Podpora činnosti spolku 15 500 Kč

II. Jednorázové akce pro děti a veřejnost

Příjemce Účel Dotace
KČT Dálkový pochod 2 000 Kč
TJ JAWA Brodce, z.s. Regionální žákovská liga 4 500 Kč
TJ JAWA Pecerady, z.s. Štícha, JAWA CUP 10 000 Kč
TJ Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 24 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 14 600 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. Soutěže, turnaje, akce pro děti 12 400 Kč
Divadlo Netopýr, z.s. Ochotnický divadelní festival 20 000 Kč
MC Motýlek Týnec nad Sázavou Svatomartinský průvod 11 500 Kč
SDH Pecerady Dětská olympiáda, Mikulášská 17 000 Kč
SDH Krusičany Dětský den, Mikulášská 6 000 Kč
SDH Týnec nad Sázavou Čarodějnice a stavění majky 5 000 Kč
Studio 3 - divadlo, hudba, poezie Vítáme léto, Vítáme advent 3 000 Kč
ZO ČSCH Chovatelská výstava 4 000 Kč
Junák - český skaut Turistický závod 3 500 Kč
FK Týnec nad Sázavou, z.s. Turnaj a Memoriál Standy Jandy 2 500 Kč

III. Údržba a modernizace sportovišť

Příjemce Účel Dotace
TJ JAWA Pecerady, z.s. údržba hřiště 70 000 Kč
VK Týnec nad Sázavou, z.s. údržba hřiště 41 000 Kč
TK Týnec nad Sázavou, z.s. údržba hřiště, oprava tréninkové zdi 89 000 Kč

9. Žádost o dotaci MMR - bezbariérový úřad – plošiny

Usnesení č. ZM2019/3/12

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2019 z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podprogam č. 117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů na realizaci projektu Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou.


10. Plán práce finančního výboru na I. pololetí roku 2019

Usnesení č. ZM2019/3/13

Zastupitelstvo schvaluje plán práce finančního výboru I. pololetí roku 2019.


11. Plán práce kontrolního výboru na rok 2019

Usnesení č. ZM2019/3/14

Zastupitelstvo schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2019.


12. Plán Volba členů finančního výboru

Usnesení č. ZM2019/3/15

Zastupitelstvo schvaluje doplnění finančního výboru o paní Jitku Vnoučkovou.


V Týnci nad Sázavou 11.02.2019


Zapsal: A. Kořínková, 12.02.2019 v 12:42

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru