Usnesení ZM č. 02 - 10.12.2018

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém zasedání dne 10.12.2018 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2018/2/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2018/2/2

Do návrhové komise byli zvoleni: Zbyněk Peša, Mgr. Petr Znamenáček, Ing. Pavel Bořil


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2018/2/3

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: Pavel Korec, František Kašpárek


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2018/2/4

Zastupitelstvo schvaluje směnu obecního pozemku parc. č. 2218/7 o výměře 158 m2 a části obecních pozemků parc. č. 2218/1 a 2218/19 o výměře 70 m2 za pozemek parc. č. 2223/53 o výměře 182 m2, na kterém se nachází silnice na Větrov, a za část pozemku parc. č. 2218/6 o výměře cca 21 m2, na které je v současné době zpevněná plocha sloužící pro přístup do hasičské zbrojnice, vše v katastrálním území Pecerady. Směna bude bez doplatku, náklady se směnou spojené (tj. vypracování geometrického plánu a smlouvy, poplatek za vklad do katastru nemovitostí) uhradí město.


Usnesení č. ZM2018/2/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků:

 1. parc. č. 3006/11 v katastrálním území Týnec nad Sázavou
 2. parc. č. 3006/27 a 3006/28 v katastrálním území Týnec nad Sázavou
 3. parc. č. 3006/50 v katastrálním území Týnec nad Sázavou za cenu 300 Kč/m2 + náklady s převodem spojené. Na pozemcích parc. č. 3006/11 a 3006/50 bude zřízena bezúplatná služebnost inženýrské sítě (obecního vodovodu).

Usnesení č. ZM2018/2/6

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 3119/8 o výměře 1277 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v ulici Višňová za cenu 1.800 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2018/2/7

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3796 o výměře 3362 m2 a parc. č. 3789/1 o výměře 206 m2 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, od Státního statku Jeneč do majetku města a následné sepsaní darovací smlouvy. Město získá pozemky, na kterých se nachází obecní místní komunikace.


Usnesení č. ZM2018/2/8

Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parc. č. 795/1 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, o výměře 648 m2 od Státního statku Jeneč za cenu dle znaleckého posudku, tj. za 179.660 Kč. Město získá pozemek, na kterém se nachází obecní komunikace a veřejné prostranství.


Usnesení č. ZM2018/2/9

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecních pozemků parc. č. 784/13 o výměře 907 m2, parc. č. 784/15 o výměře 39 m2 a parc. č. 3838/2 o výměře 145 m2 v katastrálním území Krusičany, část Hrusice, které tvoří zahradu kolem rodinného domu vlastníkovi tohoto domu za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.


5. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018

Usnesení č. ZM2018/2/10

Zastupitelstvo schvaluje 11. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2018


6. Rozpočet města pro rok 2019 a kompetence rady města k rozpočtu

Usnesení č. ZM2018/2/11

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled města pro období 2020-2022 a rozpočet pro rok 2019. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.


Usnesení č. ZM2018/2/12

Zastupitelstvo stanovuje:

 1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujících případech:
  1. rozpočtová opatření, která nebudou zásadně měnit strukturu a závazné ukazatele rozpočtu
  2. rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
  3. rozpočtové zapojení neplánovaných nedaňových příjmů (např. pokut, poplatky…)
  4. provedení rozpočtové změny pro období od posledního jednání zastupitelstva v kalendářním roce do 31.12.
  5. přesuny v běžných výdajích mezi paragrafy do výše 200.000 Kč včetně (jednotlivý přesun), maximálně však v celkové roční výši do 900.000 Kč včetně
  6. do 500.000 Kč ročně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
  7. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
 2. Usnesení rady města o rozpočtových opatření musí obsahovat číslování a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům e-mailem.

7. Poskytnutí darů

Usnesení č. ZM2018/2/13

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí darů na podporu spolkové činnosti:

 1. TJ Jawa Pecerady, z.s. ve výši 47.500 Kč
 2. Fotbalový Klub Týnec nad Sázavou, z.s. ve výši 92.500 Kč

8. Poskytnutí dotací na rok 2019

Usnesení č. ZM2018/2/14

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro:

 1. Pečovatelskou službu okresu Benešov ve výši 860.000 Kč na zajištění sociálních služeb pro obyvatele města Týnec nad Sázavou
 2. RUAH o.p.s. ve výši 85.000 Kč na zajištění sociálního poradenství v Týnci nad Sázavou
 3. Posázaví o.p.s. ve výši 50 Kč/obyvatele společnosti Posázaví o.p.s. na činnost společnosti v roce 2019. Celková výše dotace je 284.050 Kč.

9. Poskytnutí dotací z programu č. 4 - Podpora výstavby nových studen

Usnesení č. ZM2018/2/15

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace z programu č. 4 - podpora výstavby nových studen panu L. B. a paní E. Z., každému ve výši 30.000 Kč.


10. Stanovení ceny pro vodné a stočné

Usnesení č. ZM2018/2/16

Zastupitelstvo schvaluje od 01.01.2019 cenu vodného ve výši 42,58 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného ve výši 45,57 Kč/m3 bez DPH.


11. Určení zástupců města

Usnesení č. ZM2018/2/17

Zastupitelstvo deleguje zástupce města na valné hromady obchodních společností, ve kterých má město majetkovou účast:

Společnost delegát náhradník
Teplárna Týnec s.r.o Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Osvětlení Týnec, k.s. Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Úpravna vody Želivka, a.s. Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Společenství pro dům 239, Chrást nad Sázavou Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Bytové družstvo Bystřice Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Svazek obcí Obecní Lesy Benešovska Ing. Bedřich Pešan Mgr. Martin Kadrnožka
Svazek obcí Týnecko -svazek obcí Ing. Bedřich Pešan Mgr. Martin Kadrnožka
Svazek obcí BENE-BUS Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Posázavský vodovod Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Národní síť zdravých měst Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan
Místní akční skupina Posázaví Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Bedřich Pešan

Usnesení č. ZM2018/2/18

Zastupitelstvo určuje starostu Mgr. Martina Kadrnožku jako člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu pro volební období 2018-2022


Usnesení č. ZM2018/2/19

Zastupitelstvo pověřuje Mgr. Martina Kadrnožku jako politika projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“.


12. Obecně závazné vyhlášky

Usnesení č. ZM2018/2/20

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.


Usnesení č. ZM2018/2/21

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, o regulaci provozování hazardních her.


13. Odpis pohledávek po zemřelém

Usnesení č. ZM2018/2/22

Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti v celkové výši 186.463 Kč.


14. Podání žádostí o dotace

Usnesení č. ZM2018/2/23

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce místní komunikace č. 38c z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ (podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli č.117d8220A)
 2. Podání žádosti o dotaci na projekt stezky podél řeky Sázavy z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2019 (podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu č. 117D72100)

15. Členství v Bytovém družstvu Bystřice

Usnesení č. ZM2018/2/24

Zastupitelstvo schvaluje členství města Týnec nad Sázavou v Bytovém družstvu Bystřice, IČ: 25738160.

V Týnci nad Sázavou 10.12.2018


Zapsal: A. Kořínková, 12.12.2018 v 11:15

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru