Usnesení ZM č. 22 - 18.06.2018

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 18.06.2018 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2018/22/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2018/22/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Mgr. Petr Znamenáček, Vlastimil Vanžura, Jan Vaněček


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2018/22/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Roman Hudrlík


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2018/22/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 1094/1 v katastrálním území Pecerady o výměře 151 m2 za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2018/22/6

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 3196/10 v katastrálním území Podělusy o výměře cca 80 m2.


Usnesení č. ZM2018/22/7

Zastupitelstvo schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 1285/6 v katastrálním území Čakovice u Řehenic o výměře cca 470 m2 za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však 150 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené. Pozemek bude sloučen s pozemkem žadatele.


Usnesení č. ZM2018/22/8

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 3119/38 o výměře 848 m2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou v ulici Višňová za cenu 1.800 Kč/m2 + DPH + náklady s převodem spojené.


Usnesení č. ZM2018/22/9

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části obecních pozemků parc. č. 3916/1 a 3914 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou o výměře cca 50 m2.


Usnesení č. ZM2018/22/10

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 4641/2 v katastrálním území Týnec nad Sázavou o výměře cca 35 m2, na kterém město staví chodník. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku, který objednají České dráhy.


5. 4. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018

Usnesení č. ZM2018/22/11

Zastupitelstvo schvaluje 4. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2018.


6. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - svazky obcí

Usnesení č. ZM2018/22/12

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření svazků obcí Týnecko - svazek obcí, Obecní lesy Benešovska a BENE-BUS za rok 2017.


7. Obecně závazná vyhláška - regulace hlučných činností

Usnesení č. ZM2018/22/13

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o regulaci hlučných činností a nočního klidu.


8. Veřejnoprávní smlouvy - přestupky

Usnesení č. ZM2018/22/14

 1. Zastupitelstvo
  1. schvaluje v předloženém znění DOHODU O ZMĚNĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY ze dne 16. 12. 2005, uzavřené s městem Neveklov, na základě které město Týnec nad Sázavou vykonává na místo města Neveklov veškerou přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků původně dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nově dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  2. pověřuje starostu podpisem DOHODY O ZMĚNĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY s městem Neveklov v předloženém znění.
 2. Zastupitelstvo
  1. schvaluje v předloženém znění DOHODU O ZMĚNĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY ze dne 15. 02. 2012, uzavřené s obcí Václavice, na základě které město Týnec nad Sázavou vykonává na místo obce Václavice veškerou přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků původně dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nově dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  2. pověřuje starostu podpisem DOHODY O ZMĚNĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY s obcí Václavice v předloženém znění.

9. Poskytnutí dotace od obce Bukovany a Chářovice - dodatek - přístavba školy

Usnesení č. ZM2018/22/15

Zastupitelstvo

 1. schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bukovany a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Chářovice.
 2. pověřuje starostu podpisem dodatků.

10. Počet zastupitelů pro budoucí volební období

Usnesení č. ZM2018/22/16

Zastupitelstvo stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 na 17 členů.


11. Plán práce Finančního a Kontrolního výboru na 2. pololetí 2018

Usnesení č. ZM2018/22/17

Zastupitelstvo schvaluje plán práce finančního a kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2018.


V Týnci nad Sázavou 18.06.2018


Zapsal: A. Kořínková, 20.06.2018 v 14:13

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru