Usnesení ZM č. 7 - 3.10.2011

ze zasedání zastupitelstva města Týnce nad Sázavou konaného dne 3.10.2011

Zastupitelstvo města při svém veřejném zasedání dne 3.10.2011

 1. Schvaluje
   1. program jednání
   2. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Korbel, RNDr. Šefrna, CSc., MUDr. Čečilová
   3. ověřovatele zápisu: p. Kašpárek, p. Vnoučková
  1. Majetkové převody
   1. prodej části pozemků parc. č. 3024/1 a 3024/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou o celkové výměře 42 m2, za účelem umístění stavby trafostanice společnosti ČEZ Distribuce a. s., za cenu 300,- Kč/m2 Smlouva bude doplněna o vyčíslení poražených stromů a náhradu za ně.
   2. prodej části obecního pozemku parc. č. 2991/29 v k. ú. Týnec nad Sázavou o výměře cca 15 m2 za cenu 300,- Kč/m2 + náklady s převodem spojené.
  2. Vydání územního plánu Týnec nad Sázavou formou opatření obecné povahy.
  3. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkových organizací:
   1. Základní škola Týnec nad Sázavou
   2. Školní jídelna Týnec nad Sázavou
   3. Mateřská škola Týnec nad Sázavou
  4. Udělení ocenění „významný občan města Týnec nad Sázavou“ panu Josefu Dřízhalovi, paní Janě Dřízhalové a paní Jaroslavě Šteigerové.
  5. Plán práce finančního výboru na 2. pololetí 2011.
 2. Bere na vědomí
  1. Zprávu starosty o činnosti rady a MěÚ za uplynulé období a o plnění usnesení z minulého zasedání.
  2. Zprávu místostarostky.
 3. Ukládá
  1. Upravit usnesení zastupitelstva č. 2011/6/I.7.

V Týnci nad Sázavou 3.10.2011


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru